تحلیل بازار فارکس براساس پترنهای هارمونیک و اعداد فیبوناچی

تحلیل بازار فارکس براساس پترنهای هارمونیک و اعداد فیبوناچی

گارتلی:

الگوی کارتلی در بازار فارکس
در این الگو، میزان بازگشت موج XA برای تشکیل نقطه B، فقط میزان 61.8% فیبو میباشد و بقیه نسبت های فیبوناچی قابل قبول نیست.

میزان بازگشت موج AB برای پیدا کردن نقطه C، بین نسبتهای 38.2 و 88.6% فیبوناچی پیشنهاد شده است.

حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (PRZ) به نکات زیر دقت کنید:
1- توسعه موج BC باید کمتر از میزان 161.8% قیبو ناچی باشد.
2- حالت رایج اندازه گیری نقطه D در یک AB=CD است.
3- میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA، الزاماً 78.6% فیبوناچی است.

گارتلی ایده آل:

الگوی گارتلی ایده آل در بازار فارکس
در این الگو، نقطه B دقیقاً در 61.8% موج XA واقع شده است و نقطه C نیز دقیقاً در میزان 61.8% ضلع AB است.

برای بدست آوردن محدوده بازگشتی به نکات زیر توجه فرمایید:
1- توسعه ضلع BC دقیقاً میزان 161.8% میباشد.
2- حالت رایج اندازه گیری نقطه D در یک AB=CD است.
3- میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA، الزاماً 78.6% فیبوناچی است.


پروانه:
الگوی پروانه در بازار فارکس

در این الگو، میزان بازگشت موج XA برای تشکیل نقطه B، فقط میزان 78.6% فیبو میباشد و بقیه نسبت های فیبوناچی قابل قبول نیست.

میزان بازگشت موج AB برای پیدا کردن نقطه C، بین نسبتهای 38.2 و 88.6% فیبو پیشنهاد شده است.

حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (PRZ) به نکات زیر دقت کنید:
1-توسعه موج BC باید حداقل میزان 161.8% قیبو ناچی باشد.
2-حالت رایج اندازه گیری نقطه D در یک AB=CD یا 1.27AB=CD است.
3-توسعه قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA، الزاماً 127% فیبوناچی است.

پروانه ایده آل:
الگوی پروانه ایده آل در بازار فارکس

در این الگو، میزان بازگشت موج XA برای تشکیل نقطه B، فقط میزان 78.6% فیبو میباشد و بقیه نسبت های فیبوناچی قابل قبول نیست.

میزان بازگشت موج AB برای پیدا کردن نقطه C، بین نسبتهای 50 و 88.6% فیبو پیشنهاد شده است.

حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (PRZ) به نکات زیر دقت کنید:
1-توسعه موج BC باید دقیقاً میزان 161.8% قیبو ناچی باشد.
2-حالت رایج اندازه گیری نقطه D فقط در یک 1.27AB=CD است.
3-توسعه قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA، الزاماً 127% فیبوناچی است.


خرچنگ:

الگوی خرچنگ در بازار فارکس
در این الگو، میزان بازگشت موج XA برای تشکیل نقطه B، بین نسبتهای 38.2 تا 50% فیبو میباشد و بقیه نسبت های فیبوناچی قابل قبول نیست.

میزان بازگشت موج AB برای پیدا کردن نقطه C، بین نسبتهای 38.2 و 88.6% فیبو پیشنهاد شده است.

حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (PRZ) به نکات زیر دقت کنید:
1-- توسعه موج BC به ترتیب نسبتهای 261.8، 313 و 361.8 % قیبو ناچی باشد.
2--حالت رایج اندازه گیری نقطه D در یک 1.27AB=CD یا 1.618AB=CD است.
3-توسعه قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA، الزاما ً161.8% فیبوناچی است.

خرچنگ ایده آل:

الگوی خرچنگ ایده آل در بازار فارکس
در این الگو، میزان بازگشت موج XA برای تشکیل نقطه B، فقط50% فیبو میباشد و بقیه نسبت های فیبوناچی قابل قبول نیست.

میزان بازگشت موج AB برای پیدا کردن نقطه C، بین نسبتهای 50 و 61.8% فیبوناچی پیشنهاد شده است.

حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (PRZ) به نکات زیر دقت کنید:
1-توسعه موج BC فقط و فقط نسبت 314 % قیبو ناچی می باشد.
2-- حالت رایج اندازه گیری نقطه D در یک 1.618AB=CD است.
3-- توسعه قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA، الزاما ً161.8% فیبوناچی است.


خرچنگ عمیق:

الگوی خرچنگ عمیق در بازار فارکس
در این الگو، میزان بازگشت موج XA برای تشکیل نقطه B، فقط نسبت 88.6 % فیبو میباشد و بقیه نسبت های فیبوناچی قابل قبول نیست.

میزان بازگشت موج AB برای پیدا کردن نقطه C، بین نسبتهای 38.2 و 88.6 % فیبو پیشنهاد شده است.

حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (PRZ) به نکات زیر دقت کنید:
1-توسعه موج BC با نسبتهای 261.8، 314 و 361.8% قیبو ناچی همخوانی دارد.
2-- حالت رایج اندازه گیری نقطه D فقط در یک 1.27AB=CD است.
3-- توسعه قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA، الزاما ً161.8% فیبوناچی است.

خفاش:

الگوی خفاش
در این الگو، میزان بازگشت موج XA برای تشکیل نقطه B، فقط نسبت های 38.2 و 50 % فیبو میباشد و بقیه نسبت های فیبوناچی قابل قبول نیست.

میزان بازگشت موج AB برای پیدا کردن نقطه C، بین نسبتهای 38.2 و 88.6 % فیبو پیشنهاد شده است.

حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (PRZ) به نکات زیر دقت کنید:
1-- توسعه موج BC باید حداقل میزان 161.8 % فیبوناچی باشد.
2-- حالت رایج اندازه گیری نقطه D معمولاً در AB=CD عمومیت داده شده است.
3-- میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA، الزاما ً88.6% فیبوناچی است.

خفاش ایده آل:

خفاش ایده آل
در این الگو، میزان بازگشت موج XA برای تشکیل نقطه B، فقط نسبت 50 % فیبو میباشد و بقیه نسبت های فیبوناچی قابل قبول نیست.

میزان بازگشت موج AB برای پیدا کردن نقطه C، بین نسبتهای 50 و 61.8 % فیبو پیشنهاد شده است.

حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (PRZ) به نکات زیر دقت کنید:
1- توسعه موج BC فقط باید میزان 200 % فیبوناچی باشد.
2-- حالت رایج اندازه گیری نقطه D در 1.27AB=CD است.
3-- میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA، الزاما ً88.6% فیبوناچی است.

با آرزوی موفقیت برای تمامی معامله گران در بازار فارکس.
گردآوری و تحقیق: بخش آموزش فارکس FxErvin


Back to List